از جنبش سبز ايران تا جنبش سبز دنياي عرب

عكس ها خودشان حرف مي زنند/دو عكس از دو كشور


جنبش سبز ايران


جنبش سبز خلق عرب فرقي نمي كند.تونس.مصر.اردن.يمن
بيانه مهندس موسوي را در اين تصوير با استخوان هايم درك كردم0