كساني كه شرافت انساني را پاس داشتند

يادم ميايد مهندس موسوي را اين گونه مي خواستم كه گفت :من میرحسین موسوی، فرزند کوچک انقلاب اسلامی به صحنه آمدهام چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگرانکننده یافتم.
آمده ام تا کرامت انسانها را پاس بدارم...

جرمش تسلیم نشدن در برابر این صحنه آرایی خطرناک بود حالا دوسال مي گذرد و روزها بيشتر از ديروز او را فرياد 
مي زنند .امروز ليستي از اسامي ياري رسانان اين مير بزرگ را ديدم.اسامي بسياري در آن به چشم مي خورد.0