ما همه پسران ميرحسينيم.

سلام خواهران ايرانيمهمه مي دانند كه جنبش سبز ما عميقاً مديون زنان /دختران و مادران شجاع ايراني ست ، اين را مي شود از گوشه و كنار ديد و خواند.پس مثل جامعه مرد سالار و ضد زن هيچ وقت فكر نمي كنم كه كاش ميرحسين هم پسر داشت.


مير بزرگ ما پسر ندارد و شما دخترانش ،شير بيشه ي زخم هستيد كه مي جنگيد.

مير بزرگ ما پسر ندارد ولي ما همه پسران ميرحسينيم.

مير بزرگ ما پسر ندارد اما اگر داشت ،پسراني بودند مثل خود ميرحسين،مثل پسراني كه امروز باتوم مي خورند/گاز اشك آور را به جاي باران نفس مي كشند/اسپري فلفل را دوست دارند.
دلتنگي اين روزهاي ما،ميرحسين موسوي است و خيابان و تلاش براي آزادي.
ما مثل مجتبي خامنه اي نيستيم،ما مثل مهدي هاشمي نيستيم،ما مثل خيلي ها ديگر نيستيم،چون پدران و مادران ماها اين گونه نبوده اند،پس قسم به اسم آزادي كه تا آخرين نفس در كنار شما مي مانيم اي خواهران سبز من.كنار شماو كنار پدر و مادر بزرگتان،دل و جان به راهي دادهيم كه ناهموار و تلخ است.

برادر:ناما جعفري
0