اين را براي شما مي نويسم

براي شما مي نويسم كه شب اعلام نتايج  انتخابات شعار مي داديد:موسوي،سكوت كني ،خائني.

حالا ميرحسين موسوي در زندان حشمتيه يا نمي دانم كجاست.شايد دردلش مي گويد:آه مردم سبزميهنم كجاييد؟
آيا سكوت شما خيانت نيست؟!!!
اينان حجت را تمام كردن با موسوي !پس اي سبزها اي مردم، منتظر چه چيزي هستيم.كجاست اين رفراندوم واقعي در خيابان ؟


تمام اطرافیان مير حسين موسوی و مهدي کروبی رو دستگیر کردن، خواهرزاده بیگناه موسوی رو کشتن. برادر زنش رو گرو نگه داشتند. پسر کروبی رو تهدید به لواط کردن.کهریزک را کلاپ گی اسلامی کردن و به همه تجاوز.
حالا موسوی و کروبی كه مي دانم از جان گذشته هستند را اينگونه رفتارها مي كنن باهاشان. پس اي انسان هاي آزاده منتظر چه هستيد،چرا آسفالت میدان پاستور محل اقامت دیکتاتورترین حاکم قرن رو شخم نمي زنيد.
0