مگه احمدي نژاد كيه؟كه سراغ ميرحسين بزرگ و مهدي كروبي رو از اون مي گيري.

                                                             (تركيب عكس روز آنلاين)

خانم محترمي كه نمي داني چه دارند مي كشند زنان اين سرزمين .خانم محترمي كه خبرنگار هستي ولي رسالت خبرنگاري كه شفافيت است را انجام نمي دهي(اگر احمدي نژاد خودشو به كوچه علي چپ مي زنه .بگو مصاحبه نمي كنم بلند شو.اون وقت ببين چه جوري به پات مي افتند كه بيا مصاحبه كن)خانم محترمي كه كشف حجاب ميخواي بكني كه يعني آزادي هست.(بيا توي خيابون ببين چجوري باهات برخورد مي كنن)خانم محترمي كه سراغ ميرحسين موسوي و مهدي كروبي رو مي گيري.اين آقا هيچ كار است كسي هم قبولش نداره.خودتو اذيت نكن.نمي خواد هم سراغشون رو از اين بگيري.اين آدم اينقدر كوچيكه كه دليلي نداره سراغ انسان ها بزرگ رو از آدم هاي كوچيك بگيري.بلند شو برو همون اسپانيات براي خودت حال كن.بزار مردم اين سرزمين با دردها خودشون زندگي كنن.


0