تصویر تو برای همیشه در ذهن مردمان این سرزمین حک شده است میرحسین بزرگ

تصویری که مشاهده می کنید، خانواده کسی می باشدکه از بعد کودتای انتخابات سال 88 تا کنون با سخترین مشکلات ممکن مواجه شده اند و اکنون نیز چنین سختی شدت یافته و تا جایی که دیگر چنین عکسی با چنین شکل و شمایلی به وجود نخواهد آمد... خانواده ای که در راه سبز، همپای مردم در خیابان ندای آزادی سر داده اند و مردانی که شهید شده اند، و یا در بازداشت خانگی هستند، یا در حسرت دیدار فرزند جان داده اند. این تصویر تلنگری بر من و ماست که فراموش نکنیم این خانواده پای مطالبات مردمی چه هزینه هایی می پردازند،این همان عهد و پیمان سبز می باشد که خانواده میر حسین موسوی در راه آن بر علیه ظلم مبارزه کرد و این مبارزه با همراهی سبز مردم ایران همچنان ادامه خواهد داشت، تا رسوایی حکومت کودتا...
همراه میر حسین موسوی، رهبر جنبش سبز هستیم تا آزادی سرزمین مادری یعنی ایران...
تصویر از چپ به راست:شهیدسیدعلی موسوی حبیبی، حاج میر حسن موسوی[پدرشهید موسوی]، میرحسین موسوی، میراسماعیل موسوی[پدر میر حسین موسوی]میرمحمودموسوی[برادرمیر حسین موسوی]دکتر شریف زادگان[همسرخواهرمیر حسین موسوی]
0