این جنبش سبز نیست که به ما نیاز داره، این ما هستیم که به جنبش سبز محتاجیم

اصغر فرهادی اومده بود پاریس برای پیش اکران نادر و سیمین
آخر جلسه تو بخش سوال جوابا یکی بلند شد گفت آقای فرهادی، نظر شما راجع به اتفاقایی که حول فیلم شما افتاده چیه؟
گفت اینجا پاریسه، ایران نیست، حرفت رو راحت بزن، هر چی تو دلته بپرس
طرف گفت : نظرتون رو میخواستم بپرسم راجع به حمایتی که جنبش سبز از فیلم شما کردو فکر میکنید جنبش سبز تو این زمان نیاز داشت که از فیلم شما حمایت کنه؟
فرهادی گفت: من فقط خیلی خوشحالم که جنبش سبز وجود داره، همین برای من کافیه. بعد خواهش میکنم عظمت جنبش سبز رو در سطح فیلمهایی مثل مال من پایین نیاریم.حتی اگر لطف میکنید فکر میکنید که این فیلم عالیه و فیلم خیلی خوبیه. جنبش سبز خیلی بزرگتر از اونه که درقالب چنین چیزهایی بگنجه
این جنبش سبز نیست که به ما نیاز داره، این ما هستیم که به جنبش سبز محتاجیم

0