هشتاد و یک روز است که آفتاب به خانه تو نرسیده است و ما

81 روز گذشت......
و همچنان قرار است قیامت کنیم! من که در خط اول خواهم بود شما مطمئن باش، فقط تو اول برو هنوز نرسیده من پشت سرت آمدم!...؟آهای نیک آهنگ کوثر ،که فرتی فرتی کاریکاتور می کشیدی،چی شده چرا صدات در نمیاد،آهای ابراهیم نبوی ،چی شده احتمالا داری عینکتو این ور و اون ور می کنی تا یک خانم دیگر ببینی،آهی محسن کدیور،آهی شیرین عبادی،آهی دکتر سروش بزرگ،آهی محسن سازگاری مهربان،آهای علیرضای نوری زاده ی گرامی ،رئیس جمهور خانه پدری تو و ما هشتادو یک روزاست که آفتاب به پنجره ی خانه اش نتابیده،چی شد.یا شاید باید دوباره مثل همیشه فکر کنیم که شما ...؟؟
0