و تو همیشه اسطوره هستی

 مگر یک انسان چگونه اسطوره می شود.
مگر یک انسان چگونه اسطوره می ماند.
مگر یک انسان چگونه اسطوره خواهد ماند.
مگر یک انسان چگونه اسطوره بودنش در ذهن تمام نسل های یک سرزمین
می ماند.

ناصر حجازی می ماند برای همیشه...زمانی بیشتر ماند که روبه روی دیکتاتور ایستاد وحرفهایش را زد.
آها ای ناصر حجازی تو برای همیشه اسطوره هستی.
بچه ها نشریه چلچراغ این تصویر را از دهه ها گذشته یکی از اسطوره های فوتبال ایران به امروز رسانده بودند.


0