رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

بیاد بیاورید احمد زیدآبادی


بیاد بیاوریداحمد زید آبادی را او برای آزادی تمام فکرهای که در ذهنمان داریم زندان است.یکی از بچه ها در فیس بوکش نوشته بود:سالم ترین ،معصوم ترین و مظلوم ترین فعال سیاسی محبوس است .او حتا در زمان اصلاح طلبان مظلوم بود.هیچگاه از رانت ها و روابط قدرت سو استفاده نکرد.و صداقت که در این جهان و این ویرانه کثیف و آلوده خودمان رو به مرگ است،،به وفور در شخصیت و منش دکتر زیدآبادی موجود بود.او دست کم برای من و دوستانم_، ایشان دانشجوی دکترای علوم سیاسی_ الگوی صراحت،سلامت و صداقت بود. امشب یاداوری دکتر زید آبادی احوالم را سخت دگر گون کرد،به راستی او که به هیچ جایی در قدرت وصل نیست چه روزها و شب های خرد کننده ای را سپری کرده است.مرده باد بزرگی بزرگانی که داعیه ی تشخیص بهشت از جهنم دارند و بهشت همزیستی گرماگرم یک خانواده را بدل به جهنم انفرادی و انفکاکی فرد فرد می نمایند.
 به امید آزادی دکتر احمد زید آبادی
ارسال یک نظر