بیاد بیاورید احمد زیدآبادی


بیاد بیاوریداحمد زید آبادی را او برای آزادی تمام فکرهای که در ذهنمان داریم زندان است.یکی از بچه ها در فیس بوکش نوشته بود:سالم ترین ،معصوم ترین و مظلوم ترین فعال سیاسی محبوس است .او حتا در زمان اصلاح طلبان مظلوم بود.هیچگاه از رانت ها و روابط قدرت سو استفاده نکرد.و صداقت که در این جهان و این ویرانه کثیف و آلوده خودمان رو به مرگ است،،به وفور در شخصیت و منش دکتر زیدآبادی موجود بود.او دست کم برای من و دوستانم_، ایشان دانشجوی دکترای علوم سیاسی_ الگوی صراحت،سلامت و صداقت بود. امشب یاداوری دکتر زید آبادی احوالم را سخت دگر گون کرد،به راستی او که به هیچ جایی در قدرت وصل نیست چه روزها و شب های خرد کننده ای را سپری کرده است.مرده باد بزرگی بزرگانی که داعیه ی تشخیص بهشت از جهنم دارند و بهشت همزیستی گرماگرم یک خانواده را بدل به جهنم انفرادی و انفکاکی فرد فرد می نمایند.
 به امید آزادی دکتر احمد زید آبادی
0