وقتی حکومت مثل یه گیاه هرزه از نفس می افتد

وقتی حکومت مثل یه گیاه هرزه از نفس می افتد در برابربهمن احمدی امویی-حسن اسدی زیدآبادی-عمادالدین باقی-عماد بهاور-قربان بهزادیان نژاد-محمد داوری-امیرخسرو دلیرثانی-فیض الله عرب سرخی- ابوالفضل قدیانی-محمد جواد مظفر-محمدرضا مقیسه-عبدالله مومنی- کیوان صمیمی-عیسی سحر خیز-مسعود باستانی-علی عجمی-جعفر اقدامی- حشمت الله طبرزدی

0