و سکوت تو یعنی ...

 


 در حالی که همه دارند واکنش های مختلف راجع به صحبت های مسعود بهنود (نویسنده و روزنامه نگار ایرانی ساکن لندن )گردهمایی این هفته ما در روز شنبه 02.07.2011 در حمایت از سه زندانی کرد بنامهای النور خضری ، کمال شیخی و سید ابراهیم سیدی در زندان رجایی شهر به خاطر وضعیت بد نگهداری امروز در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود را بسر میبرند بود.
و همینطور در حمایت از کمال شریفی ویلاگ نویس و زندانی سیاسی کرد روز گذشته بعد از سپری شدن بیش از یک ماه از اعتصاب غذای خود به بهداری منتقل شده است و هیچ اطلاعی از سلامتی وی در دست نمیباشد.

به همچنین انور حسین پناهی زندانی سیاسی کرد دیگری که دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری میکند بنا به اخباری که از سوی خانواده ایشان منتشر شده از بیماری شدید رنج میبردو تاحال مسولین زندان با معالجه این زندانی سیاسی به بیرون از زندان موافقت نکرده اند.

و همینطور اعتراض به دستگیری منصوره بهکیش از حامیان مادران پارک لاله، مهناز محمدی و مریم مجد .

ما حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت خواهان آزادی هرچه سریعتر عزیزان نام برده و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم

حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت

0