این نسل من است.نسل وطنی پر از درد


می دانم برادر ارزشی من چه فکر می کنی.می دانم در پاسخ به تیتر این پست چه واژه های در ذهنت عبور می کنندمی گویی:هرانتخاباتي شوري دارد واين امر طبيعت انسان گشته است ! هماني كه به بني صدر راي داد بر او لعنت فرستاد و اين سيره ادامه يافت تاخاتمي و سپس موسوي و فردا بازهم شوري ديگر ورايي ديگر و رئيسي ديگر و عده اي معترض .
اما نسل من نسلی ست که که در گوشه های این خیابان های کشور خون و خشم می دهد.
0