فردا هجده تیرماه

فردا هجده تیرماهست.دانشگاه به عنوان نماد حرکتی یک جامعه در این روز خود را نشان داد.
تلویزیون فارسی بی بی سی  دارد رقص فلامینگو نشان می دهد.انگار هیچ اتفاقی در هجده تیرماه نیفتاده.می خواهیم احتمالا فردا گیتار به دست روی آسفالت خیابان برایشان آواز بخوانیم.


0