برای آزادی باید صبر کنیم

روزی تولد آزادی تو و تمام انسان های آزاد اندیشه را جشن خواهیم گرفت
روزی تولد دوباره سرزمینمان را
روزی در همین فرداها
پيام احمد زيدآبادي به مناسبت تولد همسرش، مهدیه محمدی
------------------------------
مهديه جانم!
براي تولدت مراسم كوچكي در سلولم برگزار كردم، در واقع تنها كاري كه از دستم بر آمد. وقتي به سرنوشتمان مي انديشم پي مي برم كه 20 سال پيش ما فقط همديگر را انتخاب كرديم، بلكه كشف كرديم در آن زمان شايد كمتر كس فكر مي كرد دخترك شيطان و يك دنده شخصيتي به غايت توانمند، فردي با تدبير ، شكيبا و فداكار است و مي تواند از گذر سختي ها در رنجهاي بسيار، همسر و مادري نمونه باشد. من در كنار تو و بچه هايمان خوشبختي را با همه وجودم تجربه كردم بسيار چيز ها از سلوك تو اموختم. به لطف خداوند روزي كه آن تجربه هاي دل نشين و شيرين را از نو آغاز كنيم دير نيست. پس تا آن روز تحمل و شكيبايي تنها راه چاره است.
تولدت مبارك باشد.
احمد 29/04/1390
زندان رجائي شهر، بند 4 سالن 12 سلول 24
0