یادت هست:شب اعلام نتايج انتخابات شعار مي داديد:موسوي،سكوت كني ،خائني


آيا سكوت ما خيانت نيست؟!!!
اينان حجت را تمام كردن با موسوي و کروبی !پس اي سبزها اي مردم، منتظر چه چيزي هستيم.كجاست اين رفراندوم واقعي در خيابان ؟ چرا آسفالت میدان پاستور محل اقامت دیکتاتورترین حاکم قرن رو شخم نمي زنيد.

0