اعتراض به هر چه که از جنس استبداد،دیکتاتوری،تبعیض و خودکامه گی است


در اينجا چهار زندان است. به هر زندان دو چندان نقب، در هر نقب چندين حجره، در هر حجره چندين مرد در زنجير...از اينان، چند کس، در خلوت يک روز باران ريز، بر راه ربا خواري نشسته اند.احمد شاملو

هیلا صدیقی را هیچ وقت تا به حال به عنوان یک شاعر قبول نداشته ام به چهار دلایل  
یک:خیلی از نوشته هایش که به اسم شعر می آید بیرون وزن وقافیه درستی ندارد.
دو:شعردر قالب سپید هم از او به دستم نرسیده است که ببینم تکنیک ها و شگردهای شعر سپید و مدرن ایرانی را می داند  
سه:خیلی از آن ها که به حمایت از او می پردازند یا کارهایش را دنبال می کنند به خاطر چهره اوست و نه درک درست از نوشته هایش.
چهار:استفاده از چند کلمه مثل سبز،زندان،جنبش ،که معنایش شعر اعتراضی نیست.شعر اعتراضی باید به خود شاعر و نویسنده و منتقدهم اعتراض داشته باشد،شاعران و نویسندگان مدنی،اعتراضی دارند که پختگی در مسائل اجتماعی ست(برای توضییح این حرفم کمی شعرها احمد شاملو،ظل الله رضا براهنی،غزل های سیمین بهبهانی،سپیدهای مریم هوله،علی عبدالرضایی،ناما جعفری و ترانه های شهیار قنبری و ایرج جنتی عطایی و نوشته های مسیح علی نژاد،مسعود بهنود،عباس معروفی،طنز هادی خرسندی)این اسم ها را که آوردم به خاطر شاید آشنایی امروزی بودو گرنه هزاران هزار مرد و زن هستند که به صورت اعتراضی می نویسند.

اما چند سطر بالا نه برای شعر و شاعر و ندانستن به شعر گفتن است.هیلا صدیقی هم به زبان خودش دل نوشته ها و دریافت هایش را به روی کاغذ می آورد او هم اعتراض می کند به استبداد،دیکتاتوری،تبعیض و خودکامه گی،و اعتراضش قابل ستایش است.در خبرها خواندم که :"هیلا صدیقی، شاعر و ادیب جوان حامیِ جنبش سبز، و از نگارندگانِ شعرهای انتقادی، توسط دادگاه انقلاب به چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی برای هیلا صدیقی،هدیه دیگریست به هنرمندان سرزمین ما از سوی قضاتی که امروز فقط نان دستانی را می خورند که تا منفذ به خون جوانان ما آغشته ست.گفتنی است هیلا صدیقی که پس از انتخابات سال ٨٨ نیز، بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود، روز سه شنبه بیست و پنجم امرداد ماه، در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب محاکمه شده و نتیجه دادگاه هنوز اعلام رسمی نشده است".
امیدوارم  روزی برسد که هیچ نویسنده و منتقدی در زندان و به حبس محکوم نشود
0