فراخوان کمپین اعتراض


براي آزادي رهبران جنبش سبز، پپتيشن درخواست آزادي آنها و همسرانشان را از زندان خانگي امضا كنيم. امضاي اين پتيشن كمتر از يك دقيقه وقت مي گيرد. و در مقابل شش ماه حبس خانگي و آزار آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان، كمترين كاري است كه مي توان و بايد انجام داد. همت كنيد دوستان.

0