نطق انقلابی "زهرا خانم" در روز های پس از انقلابنطق انقلابی و ضد امپریالیستی "زهرا خانم" در تابستان سال ۱۳۵۸ (آغاز دوران طلایی) جلوی در اصلی دانشگاه تهران.
"زهرا خانم" که به قول بسیاری، قبل از انقلاب از جا اندازان و دلالان محله "شهر نو" بوده، پس از انقلاب ۵۷ به عنوان نیروی فشار، مسئول بر هم زدن جلسات بحث آزاد اطراف دانشگاه تهران می شود.
این تکه فیلم برگرفته از فیلمی است مستند به نام "تازه نفس ها" ساخته کیانوش عیاری.
"زهرا خانوم ها " ، "فاطی کماندوها " ، "ساندیس خور ها " و بطور کلی لمپن ها همواره از ارکان اصلی نظام های توتالیتر هستند.

نظرات