هــــی ، دیـــکــــتــــاتــــور ! بـــُــرو بـــه جـَـــــهـَــــــنـَـــــم ..... !
 
دیکتاتورها در آغوش هم، شبیه هم، روان به سوی سرنوشتی مشترک...گاهی احساس می کنیم این افراد انقدر ضعیف و کوچک اند که شایسته شعارهای اعتراضی ما نمی باشند.
علیرغم سکوت سنگین این روزها باورمان به رهایی افزونتر شده است
 
هــــی ، دیـــکــــتــــاتــــور ! بـــُــرو بـــه جـَـــــهـَــــــنـَـــــم ..... !

نظرات