و مصدق همیشه می ماند
عمر من و شما و هرکس,چند صباحی دیر یا زود به پایان میرسد ولی انچه میماند حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستم دیده است........
اخرین پیام دکتر محمد مصدق به ملت ایران در دادگاه نظامی

نظرات