و لعنت خدا بر شاعر ملحد غیر مشعشع!

 آیا شعر انقلابی شعر سرودن در مدح است.پیام فتوحیه در صحفه فیس بوکش
می نویسد:"
بزرگی روزی به من گفت سه گروه استعداد زیادی برای خایه مالی دارند: نظامی، ورزشکار و شاعر"،در کشوری که امروز یک انسان که دلنوشته 

می نویسد آن هم نه شعر  را دستگیر و زندانی میکنن و فردا رهبرش با شعرا دیدار
میکند.

فکر می کنم به این ها دیگه نمی گند شاعر،اسمشون مدحه


نظرات