حال و هوای یک رئیس جمهور در حصر
 

گزارش یک آدم ربایی

رئیس‌جمهور: من تنها ایرانی بودم که رئیس‌جمهوری نداشت تا نزد او گلایه کند.
 ......................

در کتاب این جمله به این صورت است"رئیس‌جمهور: من تنها کلمبیایی‌ای بودم که رئیس‌جمهوری نداشت تا نزد او گلایه کند."
نسخه آگاه - ص ۲۳۶
نظرات