جان لنون، موسیقی دان اسطوره ای با اثر جاودانه تصور کن...برای روز جهانی صلح "تصور کن جان لنون"

تصور کن هیچ بهشتی‌ وجود ندارد... هیچ جهنمی وجود ندارد....تصور کن همه مردم برای امروز زندگی‌ میکنند....تصور کن هیچ کشوری وجود ندارد... سخت نیست هیچ چیزی برای کشتن یا مردن وجود ندارد...تصور کن هیچ دینی وجود ندارد.... تصور کن همه مردم در صلح زندگی‌ میکنند... ممکنه بگی‌ من خیال پردازم ولی‌ من تنها نیستم و امیدوارم شما هم روزی به من بپیوندید.... تصور کن هیچ مالکیتی وجود ندارد.... تصور کن هم مردم در همه جهان سهیم هستند.... ممکنه بگی‌ من خیال پردازم ولی‌ من تنها نیستم و امیدوارم روزی شما هم به ما بپیوندید و همه در یک جهان متهد زندگی‌ کنیم...

نظرات