متاسفم برای عزائیل …

http://www.jailbreakbox.de/wp-content/uploads/2011/08/steve-jobs.jpg

استیو جابز هم رفت اما جنتی 
 همچنان اکسیژن می سوازند   …!
0