اشغال کنندگان وال استریت: کوهیار گودرزی کجاست؟http://upload20.ir/upload/13187546771887114189.jpg 
 wall Street Occupiers: Where is Kouhyar Goodarzi

اگه دست ما رو هم با زنجيرهاي فولادي نمي بستند و بر گردنمان آهن و گدازه هاي داغ بر حلقمان نمي ريختند محكمتر بدنبال حقمان بوديم ... ولي افسوس كه ميترسيم ... نه از مرگ و نه از بند ... از شكنجه بازماندگانمان
0