من از سرودن شعری بلند نمی ترسم

http://upload20.ir/upload/1318140113723064406.jpg

«ما باید از چیزهایى سخن بگوییم که همه مى‌دانند ولى هر کس را شهامت گفتن آن نیست

ملت ایران متخصصانی هستند که با وجود تجربه های بدبختی خود، باز خود را بدبخت می کنند!!؟؟
به يزدان كه گر ما خرد داشتيم كجا اين سرانجام بد داشتيم
بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند
شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند
تیره بخت از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد
که هر سه گزینه متاسفانه شامل حال ما میشه
و یکی از عوامل اصلی بدبختی و تیره روزی و عقب ماندگی ما همین موضوع است.
0