من به آینده ایران فکر میکنم و برای لیبی خوشحالم

http://upload20.ir/upload/13191200641057025410.jpg 
عکس جسد معمر قذافی در الجزیره

http://upload20.ir/upload/13191205352015552553.jpg
0