دوک الینگتون

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Duke_Ellington_restored.jpg/220px-Duke_Ellington_restored.jpg

صدای جاز دوک الینگتون توی این شب های سرد پائیزی تو رو می کشونه به یکی از کافه های منهتن،لطفا یه آبجو
0