و همیشه سبز بمانی

http://upload20.ir/upload/1320699866502539277.jpg 
روزی خانه ای که روی آب است را به سلامت می رسانیم به شاهزاده های ایرانیش و در بوی کافور و عطر یاس،سایه های بلند باد را به خاک آشنا می دهیم،یادم می آید در نامه ات یک روزی نوشتی:به امید روزی که آزادی و عدالت در این خاک پاک ایران برقرار شود و ما بتوانیم با فتخار سرود”ای ایران” را باصدای بلند بخوانیم و از ته دل بدانیم که این مرز واقعاً پرگهر است.
0