روزنامه اعتماد توقیف شد

http://greensleader2.files.wordpress.com/2010/03/9072.jpg  
بعدازگفتگو این روزنامه با جوانفکر و حرف ها او روزنامه اعتماد توقیف شد.صبح هرکسی مصاحبه رو که میخوند میگفت این مصاحبه بوی شر میده ها!!اینجا که بهار توقیف می شود، جامعه توقیف می شود، توسعه متوقف می شود، حیات نو اجازه ندارد و ... چه جایی برای اعتماد است؟من موندم خب چرا جوانفكر رو نمي بندن.انگار از دادستانی هم به روزنامه زنگ زده اند و گفته اند توقیف به خاطر مصاحبه جوانفکر

0