رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

حمایت از تمام زنان ستم کشیده ایرانی

http://upload20.ir/upload/1320703838458290347.jpg 
حمایت از اعتراض نسرین ستوده 
به پوشش اجباری هنگام رفتن به سالن ملاقات در زندان
....................

حمایت از نسرین ستوده حمایت از تمام زنان ستم کشیده ایرانیست

ارسال یک نظر