به یاد بیاور

http://upload20.ir/upload/13206998671012150066.jpg 
پروین فهیمی و شهید سهراب اعرابی

جاریست پرواز رهایی ازچه می میرد
همواره در آغوش دریا قوی آزادی
0