دوشنبه هاي اعتراضي

اولين دوشنبه هاي اعتراضي به نام توست
/نداجان/
اما هنوز داماد گلوله ست

http://i40.tinypic.com/33xya7q.jpg
0