عاشورا(ما جنبش سبزيم و علمدار حسينيم-همه با میرحسینیم)

باورم نمی شود که کسی ظهر عاشورای 88 شمسی تهران را دیده باشد و بتواند بر ظهر عاشورای 63 قمری کربلا اشک بریزد.

0