دو بزرگ،دو قطب،بهرام بیضایی و بهروز وثوقی


سانفرانسیسکو، همین چند روزِ گذشته....
بهرام بیضایی و بهروز وثوقی
عکس از مرتضا نگاهی
............
عکس بسيار خوبی است نه فقط برای اينکه ثبت چهرهای معروف هنری مان است بلکه به یاد می آورد در کارنامه بهروزوثوقی جای فیلمی ازبهرام بیضایی خالیه و در کارنامه بهرام بیضایی جای بازی از بهروز وثوقی
0