چرخشی غافلگیرانه و فرار در بدن

ادوارد مایبریج - انگلیسی
Eadweard Muybridge - England
1830-1904

ناما جعفری:در چرخش رگ به رگ به وقت رسیدن به سکس،کردن انگشت لای پای شهوت،رسیدن تا اوج لذت به وقت عربده کشیدن تن،تن و بدن در چرخش های ریز و درشت نفس،رقصیدن کمر تا لغزیدن کیر هنگام فرو بردن در کس،دلرعشه زدن کون به زمان بستن چشم،ادوارد مایبریج تلاش دارد این عکس ها را به فرار برساند به فرار خود از خود.



"چرخشی غافلگیرانه و فرار"

مجله‌ی تایم می نویسد، «ادوارد مایبریج نخستین کاربرد بسیار چشمگیر را برای صفحه‌ی خشک یافت.» وی را می‌توان به نوعی پیشگام عکس‌های متحرک نامید.
 
He was pioneer of capturing motion pictures. "Animals in Motion" and "The Human in Figure" are two books that published by him.
Turning around in surprise and running away
0