دگردیسی اعتراض 
دگردیسی سیاست جهانی در حالی به شخصیت سال جدید میلادی در هفته نامه تایم به اعتراض که معترض است می رسد که زندان های ایران به شدت از معترضان پر می شود.ایران خود اعتراض است.ایران معترض است.ایران در تسخیر معترض زندان است.ایران به تمام زبان های دنیا اعتراض است.کلید اعتراضات خاورمیانه را جنبش سبز ایران درمعترض بودن به کودتای انتخابات زد.مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی هستند.هزاران معترض و فعال سیاسی دیگر در زندان و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.بهار عربی با جنبش سبز اعتراضی ایران شکل گرفت.
0