تصویر ما را از زندان گوهردشت کرج می بینید(در این ویدئو رضا رفیعی، مجید توکلی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، رسول بداقی در حیاط زندان رجایی شهر کرج دیده می شوند این ویدئو با دوربین موبایل گرفته شده)

نگاتیوی برای آزادی


گل میخک فرستاده بودم/میخک اول روی سینه مجید/خلاصه ی از شکنجه بود/میخک سوم در دست های احمد ریشه دواند/احمد بگو/بگو بازی رنگ شاخه های پیر را دارد/برای میخک مسعود/بوسه های تو ردیف می شوند به وقت تسکین هنگام تنهایی در سلول/می بینی مسعود/پیشانی مهساست/اما مگر می شود/مگر می شود/عمیق شدن زخم/لای اشباحی را در سینه نگذاشت این را برای رضا/داوود/عیسی و رسول می نویسم/که آرام گل های میخکشان را به پرچمی داده اند که شکل گربه است.

0