رای من زندانی ست

رای من زندانی ست
رای من در سلول
رای من در زنجیر
رای من در حصر است!
http://up8.iranblog.com/images/380oa3du6tlnd75y376r.jpg

0