عالیه اقدام دوست بعد از سه سال زندان در جمع یاران

توضیح تصویر: 
عالیه اقدام به همراه دیگر فعالان حقوق زن، به ترتیب از سمت راست:
(شیوا نظرآهاری، ناهید میرحاج ، عالیه اقدام دوست)

0