نزدیک به یک هفته است...

بازداشت دو روزنامه نگار، خبرنگار... به خانه ی هر دو یورش بردند، دستگیر کردند و کلیه وسایل شخصیشان هم با خود بردند.
نزدیک به یک هفته است...
مرضیه رسولی و پرستو دو کوهکی پشت میله ها هستند.
0