عطر سنبل،عطر کاج هم در زندان

"محمد سلیمانی‌نیا" را خیلی از بچه های ادبیات نمی شناسند،اصلاً نمی دانندشعرها و ترجمه ها و نقدهایشان در فضای منتشر می شود که "محمد"به وجود آورده است."محمد" بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات فراخوانده شد تا مشخصات گردانندگان وب سایت های را که او،میزبانی می کرد را گزارش دهد."سه پنج،والس،قابیل،جن و پری،وب سایت صادق هدایت،وازنا،سخن"این ها تعدادی از صداهای ادبیات امروز ایران هستند که "محمد سلیمانی‌نیا"با تلاشش برای ادبیات ایران به وجود آورد.
 
 
0