آها محمد،محمد جان،منم دوباره می روم

آها محمد،محمد جان
پدرت می گوید:اگر محمد زنده بود باز هم به راهپیمایی سبزها می رفت.
 منم دوباره می روم 

(من دچار خفقانم خفقان
به سوی شکست سکوت)

بیست و پنجم بهمن (ساعت چهار میدان فردوسی تا تقاطع نواب و آزادی)


0