رأی من

http://up8.iranblog.com/images/i95qizubjl3p9wrnzefg.jpg 

رأی من هم به کسانیست که در بند دژخیمان، دیوان، در زنجیرند، 
برای فروبردن هوای آزاد تعظیم و تکریم 
نمی کنند
0