موسوی، کروبی، تنهایتان نمی گذاریم.۲۵ بهمن اگر نیای‌ مدیونی

مدیونی به ندا، سهراب، محمد،ژاله، و تمامی شهدای راه آزادی
مدیونی به زندانی‌های سیاسی، و کسانی‌ که بخاطر من و تو در حبس خانگی هستند
مدیونی به بچهای کار، که در یک کشور ثروتمند دارن زندگی‌ میکنند ولی‌ با بدبختی روزشان شب می‌شه
مدیونی به من که هم وطنت هستم اگر من را در خیابان تنها رها کنی‌
مدیونی به فرزندت که باید در یک کشوری بدون آزادی زندگی‌ کنه
از همه مهمتر مدیونی به ایران به وطنت
0