من را در آلتم به ختنه های جنسی نبریدششم فوریه برابر با هفدهم بهمن روز جهانی مبارزه با ختنه زنان بود. ختنه زنان، مثله کردن آلت جنسی آنهاست و معادل بریدن تمام یا قسمت زیادی از آلت جنسی زنانه.
le 6 février est la journée internationale de lutte contre l'excision. La Mutilation Sexuelle Féminin (MSF) consiste en l’ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme

February 6th is the international day of combat against female circumcision. Female Sexual Mutilation (FGM) is the partial or total removal of external genitalia of women
  
«دختری اینجا نشسته داره گریه می‌کنه» را با صدای " گیتی پاشایی" می توانید بشنوید

ترانه‌خوان: گیتی
 کلام: فرهاد شیبانی
 موسیقی: اسفندیار منفردزاده

0