رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

نامه محمدرضا شجریان با دستخطش برای اصغر فرهادی

سیمین: "من این شجریانو بردم"
نادر: "هر کدومو می خوای وردار"
 سیمین: "نه؛ فقط همین یکی".
ارسال یک نظر