دهانم بسته است،اما انگشتانم می نویسد.

خدایا تو شاهد باش
من فتنه گر نبودم
من آشوبگر نبودم
من اغتشاشگر نبودم
من محارب نبودم
من می نوشتم
0