رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

دهانم بسته است،اما انگشتانم می نویسد.

خدایا تو شاهد باش
من فتنه گر نبودم
من آشوبگر نبودم
من اغتشاشگر نبودم
من محارب نبودم
من می نوشتم
ارسال یک نظر