نامه محرمانه حراست وزارت علوم به تمامی دانشگاه های کشور برای اخراج دانشجویان

نامه محرمانه حراست وزارت علوم به تمامی دانشگاه های کشور برای اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه ها که زندگی بسیاری از دانشجویان و جوانان این کشور در سال های اخیر با آن تباه شد.
این نامه محرمانه که از سوی اصغر زارعی مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم به حراست تمامی دانشگاه های دولتی ابلاغ شد در پشت خود جز اوامر وزارت اطلاعات نداشته است.
در این نامه اصغر زارعی برای اخراج این دانشجویان از دانشگاه های کشور به مصوبه شماره 1237/م/س مورخ 69/12/6 از شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد می کند.
در آستانه سی و دومین سالگرد انقلاب فرهنگی قرار داریم. انقلاب فرهنگی همانطور که در سال های اخیر بارها از آن گفته ایم به واقع جنایتی فرهنگی در این کشور بوده است.
جنایتی که همچنان پس از 32 سال در ایران اسلامی ادامه دارد…
در اینجا یادی هم کنیم از فعالین حق تحصیل دربند
سماء نورانی
ضیاء نبوی
مجید دری
مهدیه گلرو
ایقان شهیدی

0